Ondernemen

Ondernemen brengt risico’s met zich mee, met name financiële. Of, en in welke mate een ondernemer aansprakelijk is met zijn [of haar] privé-vermogen, hangt voor een groot deel af van de rechtsvorm van zijn onderneming. De keuze voor een bepaalde rechtsvorm kan dus belangrijke gevolgen hebben. Een startende ondernemer maakt die keuze. Dat doet hij het beste onder begeleiding van een deskundige. De startende ondernemer kan in grote lijnen kiezen uit twee soorten rechtsvormen: Organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid en rechtspersonen.

Is deze ondernemer in algehele gemeenschap van goederen gehuwd, dan kan deze aansprakelijkheid tot gevolg hebben dat ook het aandeel van de echtgenoot/echtgenote in de gemeenschappelijke bezittingen verloren gaat. (Men is gehuwd in algehele gemeenschap van goederen wanneer men geen huwelijksvoorwaarden heeft opgemaakt.)

Wanneer een rechtspersoon – de tweede soort rechtsvorm – wordt opgericht, bijvoorbeeld een besloten vennootschap (B.V.) dan wordt een ‘nieuw rechtssubject’ geschapen. Een rechtspersoon is, net als de mens, zelfstandig drager van rechten en plichten. Dat betekent dat, wanneer via een rechtspersoon aan het economisch verkeer wordt deelgenomen, in beginsel alleen die rechtspersoon aansprakelijk kan zijn voor de schulden die uit het ondernemen voortvloeien. De ondernemer met bijvoorbeeld een B.V. kan dan in principe niet meer geld verliezen dan het bedrag waarvoor hij in de vennootschap deelneemt, waarvoor hij aandelen heeft genomen. Dit geldt ook voor eventuele andere personen die een aandeel bezitten (aandeelhouders) in het kapitaal van de B.V. Daarmee is dus het risico dat men privé aansprakelijk wordt gesteld beperkt. In de regel zal de oprichter van een B.V. optreden als bestuurder van die B.V. Wordt in een juridische procedure onbehoorlijk bestuur vastgesteld, dan kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

In Nederland kennen wij diverse organisatievormen zonder rechtspersoonlijkheid. Dit zijn de eenmanszaak, de maatschap, de vennootschap onder firma (v.o.f.) en de commanditaire vennootschap (c.v.). In deze situaties is de ondernemer privé aansprakelijk. Wanneer een natuurlijk persoon voor eigen rekening en risico een onderneming drijft, is er sprake van een eenmanszaak. In dat geval wordt geen onderscheid gemaakt tussen het ondernemingsvermogen en het privé-vermogen.

Dit brengt met zich mee dat alle tot de onderneming behorende bezittingen en schulden, de baten en lasten van de ondernemer vormen. De ondernemer is als persoon zelf aansprakelijk. Dit betekent dat een schuldeiser van de eenmanszaak zich direct op het privé-vermogen van de ondernemer kan verhalen, terwijl de privé-crediteuren zich ook op de bezittingen van de ondernemer kunnen verhalen. Bij de keuze voor een bepaalde rechtsvorm spelen naast beperking van het persoonlijk risico ook andere argumenten een rol:

I.de vraag of een ondernemer alleen wil werken of wil samenwerken;
II.de financiële positie van de ondernemer en daarmee samenhangend;
III.de vraag of het de bedoeling is om in de onderneming kapitaal van derden aan te trekken.

U zult de vormgeving van uw onderneming uitgebreid met deskundigen moeten bespreken. Voor deze deskundigheid kunt u terecht bij notariskantoor mr. J.G. Lagendijk.

contact

kantoor

Bozenhoven 137
3641 AE Mijdrecht

Postbus 17
3640 AA MIJDRECHT

Contactgevens

Tel : 0297-281505

Email : lagendijk@notarislagendijk.nl

Openingsuren*

ma – vr:
08:30 – 12:30
13:30 – 17:30

*Buiten kantooruren op afspraak