Erven

Op 1 januari 2003 is het erfrecht ingrijpend veranderd. Een van de belangrijkste wijzigingen betreft de positie van de langstlevende echtgenoot. Het nieuwe erfrecht zorgt ervoor dat die financieel beter verzorgd achterblijft. Ook een onterfde echtgenoot krijgt bepaalde rechten als dat nodig is voor zijn verzorging. De rechten van de kinderen worden beperkt, niet alleen als er een langstlevende echtgenoot is, maar ook als de kinderen onterfd zijn. Verder kan de positie van de executeur worden versterkt en valt er meer te regelen voor bedrijfsopvolging.

De wet verdeelt de mogelijke erfgenamen (de familieleden) in vier groepen. Pas als in een groep geen familielid aanwezig is, komen personen uit de daaropvolgende groep als erfgenaam in aanmerking. Vroeger zei men het al en tegenwoordig geldt het in grote lijnen nog steeds: ‘t naeste bloet erft het goet. Hieruit valt af te leiden dat niet-bloedverwanten, zoals zwagers, schoonzussen, aangetrouwde kinderen of stiefkinderen nooit erfgenamen volgens de wet kunnen zijn. Echtgenoten zijn, als niet-bloedverwanten, de uitzondering op deze regel. Een van tafel of bed gescheiden man of vrouw komt niet meer als erfgenaam in aanmerking. (daar waar echtgenoot staat kan sinds 1 januari 1988 ook partner gelezen worden). [bron: Brochure erfrecht]

Door het maken van een testament kan men afwijken van de regels voor erfopvolging. Men kan iemand uitsluiten van zijn nalatenschap of juist iemand wat extra’s geven. Het is ook mogelijk een stichting of vereniging tot erfgenaam te benoemen of de rechten van de kinderen te beperken of uit te breiden. In het algemeen is een testament verstandig als er sprake is van kinderen uit een eerder huwelijk en bij ruzie in de familie. Maar er zijn ook andere zaken te regelen met een testament, zoals:

I.een voogdijregeling voor minderjarige kinderen;
II.de samenwonende partner tot erfgenaam benoemen;
III.de samenwonende partner beschermen tegen de aanspraken van de kinderen;
IV.iemand tot executeur benoemen die de nalatenschap voor de erfgenamen zal afwikkelen;
V.voorkomen dat een kind zijn erfenis bij echtscheiding moet delen met zijn ex;
VI.stiefkinderen iets nalaten;
VII.het erfdeel van een erfgenaam onder bewind stellen;
VIII.een legaat maken, waardoor iemand geld of een bepaald goed uit de nalatenschap kan krijgen;
IX.de bedrijfsopvolging regelen;
X.speciale regelingen treffen om belasting te besparen.

Zoals u hier leest zijn er nogal wat zaken die betrekking hebben op erfrecht. Wilt u meer weten, uw testament regelen of een vraag stellen? Neemt u dan gerust vrijblijvend contactmet ons op.

contact

kantoor

Bozenhoven 137
3641 AE Mijdrecht

Postbus 17
3640 AA MIJDRECHT

Contactgevens

Tel : 0297-281505

Email : lagendijk@notarislagendijk.nl

Openingsuren*

ma – vr:
08:30 – 12:30
13:30 – 17:30

*Buiten kantooruren op afspraak